KVKK - AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

NEYAD DERNEK olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca (KVKK), Veri Sorumlusu sıfatıyla, KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak bilgilendirmek istiyoruz.

1- Kişisel Veri; Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel verilerin işlenmesi; Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi kapsamaktadır.

2- 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuatlar gereğince, tarafımızca işlenmesi zaruri olanlar da dahil olmak üzere, iş sözleşmesi ve diğer formlarda tarafımızla paylaşacağınız özlük dosyanız kapsamında yer alan, işyerinde tutulacak her türlü tutanak, ifade, savunma tutanaklarınızı, giriş-çıkış kontrollerinizi, kamera kayıtlarını kapsayan her türlü kişisel verilerinizin tarafımızca işlenmesi, korunması ve gerektiğinde üçüncü kişilere aktarılması, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte (KVKK madde 5/2’de sayılan haller hariç olmak üzere) sadece açıkça rıza gösterdiğiniz takdirde mümkün hale gelmiştir.

Bu kapsamda, işbu aydınlatma metni ve açık rıza formu ile KVKK kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi, korunması, gerektiğinde üçüncü kişilere aktarılması ve sizlere tanınan haklara ilişkin olarak sizi bilgilendirerek, NEYAD DERNEK ile paylaştığınız/paylaşacağınız, rıza formunda belirtilen kişisel verilerin KVKK ve ilgili mevzuatlar uyarınca işlenmesine yönelik olarak açık rızanızı talep ediyoruz.

3- Size ait kişisel veriler, iş sözleşmesinin kurulması, kaydınızın oluşturulması mevzuatların tarafımıza yüklediği yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla KVKK kişisel verilerin işlenmesi genel ilkelerine uygun olarak, başta iş sözleşmesi ile olmak üzere, sözlü, yazılı veya elektronik olarak, dolaylı veya doğrudan, fiziksel veya sanal ortamlarda toplanmakta ve işlenmektedir.

4- Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde yukarıda belirtiğimiz belirli açık ve meşru amaçlar ile ilgili mevzuatlar kapsamında yükümlülüklerimiz devam ettiği sürece işlenecek ve korunacaktır.

5- Kişisel verileriniz; Kayıttayız Mamut Bilişim Dijital Reklam Eğitim Hiz. Ve Tic Paz. Limited Şirketi ile yukarıda belirttiğimiz amaçlar dahilinde paylaşılabilecektir.

6- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi kapsamında;

- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

- Kanunun 7. maddesinde maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

- Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

 

Haklarına sahipsiniz. Kişisel veri sahibi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak istediğiniz takdirde; kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep ettiğiniz haklarınıza yönelik açıklamaları içeren taleplerinizi, yazılı ve imzalı dilekçe ile İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Kısıklı Mah. Demet Sokak No:22  adresine bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektupla iletebilirsiniz.

(Veri Sorumlusu: NEYAD DERNEK)

○ Aydınlatma Metnini okudum ve anladım. 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AÇIK RIZA FORMU

Tarafımızla paylaştığınız ve veri sorumlusu sıfatıyla NEYAD DERNEK olarak işlediğimiz/işleyeceğimiz, size ait kişisel veriler aşağıda belirtilmiştir. Aydınlatma Metninde açıklanan esaslar çerçevesinde, tarafınıza ait kişisel verilerin KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca işlenmesine yönelik açık rızanızı talep ediyoruz.

 

Kişisel Verileriniz; ad, soyad, doğum yeri, yılı, TC. Kimlik numarası, Uyruk, eğitim durumu, mezun olduğu okullar, ev, iş ve cep telefonları, e-posta, ev adresi, diploma, imza, kimlik fotokopisi, adli sicil kaydı belgesi, önceki iş yerinden çalışma izin onayı, ayrılma onayı, hizmet belgesi.

○ Şahsıma ait yukarıda belirtilen kişisel verilerin, veri sorumlusu ve yetkilendireceği veri işleyen tarafından işlenmesine ve gerektiğinde üçüncü kişilere aktarılmasına açıkça rıza gösteriyorum.